کلمات کليدي: "توسعه کیفی"

خبرگزاری تخصصی معدن- تدوین راهبرد ملی کیفیت و ایمنی مهم ترین اصل در اصلاح نظام استاندارد سازی و الزامات توسعه صنعتی، صادرات و حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.

آخرین اخبار