تیتر: تأسیس خط مونتاژ «بلاز» در استان کرمان
پست الکترونیک فرستنده: *
پست الکترونیک گیرنده: *
متن: